FİNANS YÖNETİMİ

Ziya ÖZPOLAT S.M.Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi


Para; iyi bir uşak, kötü bir efendidir.

İşletmelerin yeni yatırım yapmaları veya mevcut faaliyetlerini devam ettirirken başarıyı yakalamalarındaki en başta gelen fonksiyonları; üretim, pazarlama, muhasebe ve finans yönetimidir. Bu temel fonksiyonların herhangi birindeki başarısızlık işletmenin zor günler yaşamasına neden olmaktadır. Bu etkenlerin en önemlisi kuşkusuz finans ve finans yönetimidir. Finans kaynağı olmayan bir işletmede üretimden, pazarlamadan ve muhasebeden söz etmek mümkün değildir.  Çok iyi bir Pazar araştırması yaparak, piyasaların kabul edeceği üretim tekniklerine sahip olduğunu düşünen bir işletme, faaliyetini devam ettirebilmek için yeterli finansmanı bulamadıysa, başarılı bir finans yönetimi ve yeterli karlılığı sağlayamadıysa faaliyetine devam etmesi mümkün olmayacaktır. Günümüzde piyasalarda sürekli oluşan değişim ve gelişimlerin neticesinde, işletmelerin finansal problemleri ve riskleri daha da karmaşık hale gelmektedir. Her durumda işletmelerin başarılı olmalarında finansal yönetimin çok önemli rolü bulunmaktadır.  

Finansman               : İşletmeye gerekli olan fonların (para veya benzeri kavramlar) sağlanmasıdır.                            Finansal Yönetim     : İşletmeye gerekli olan fonları en uygun koşullarda sağlamak, bu fonları korumakve etkin olarak kullanmaktır.   

Finansal Yönetimin Amaçları    : Finans yöneticilerinin temel amacı; işletmenin yatırım yapacağı varlıkların seçimi, varlıklara yatırılacak olan fon miktarının belirlenmesi , fonların hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağının tesbit edilmesi olacaktır. Genelde amaç ise, işletme karının  ve işletmenin piyasa değerinin en yüksek seviyeye çıkarılmasının sağlanması olacaktır.  Finans yöneticisi, İşletmenin yapısına uyğun finans politikaları oluşturup uyğulamak için, kaynakları etkili bir şekilde değerlendirip, organize ve koordine edecektir.

Finansal Yönetimin Çalışmaları  : Finans yöneticilerinin bu amaçlara ulaşabilmek için planlı ve sürekli bir şekilde çalışma yapmaları zorunludur. Planlama, bütçeleme, karar alma, kredi kullanma, analiz yapma ve mevcut durumu değerlendirme konularındadetaylı bilgiler oluşturmalı ve ekonomideki gelişme ve değişmelerin işletmeye olan etkilerini analiz edebilmeli,oluşabilecek riskleri ve çözüm yollarını planlayabilmelidir. İşletmelerin finans yapısını etkileyen etmenler; enflasyon, rekabet, devletin ekonomi politikalarında oluşan değişiklikler, piyasaların gelişmesi ve işletmenin büyümesi olarak sayılabilir.           İşletmenin yatırıma başlama  aşamasında en önemli karar mekanizması finans yöneticisidir. Sermayenin planlanması ve yatırıma yönlendirilmesi çok önemli bir aşamadır. Yatırıma aktarılan sermayeden elde edilecek faydalar gelecek dönemlerle ilgili olduğundan ve tam anlamıyla bilinmediğinden risk içermektedir.  Finans yöneticisinin görevi, gerekli analizleri titizlikle yaparak riski en aza indirmek olacaktır. Riski yüksek yatırımlardan büyük gelirler elde edilebileceği beklentisi finans yöneticisinin başarısıyla oluşabilecektir. Yatırımlardan anladığımız her zaman ticari alan olmamalıdır. Direkt olarak ticari faaliyetin dışında, karlılığı yüksek yatırım alanları da her zaman bulunabilmektedir. İştirakler, birleşmeler ve ülke dışında yapılan doğrudan yatırımlar gibi.  

Finansman Kararları       : İşletmenin gerek yeni yatırımlarında ve gerekse mevcut faaliyetini devam ettirme esnasında oluşan fon ihtiyacını ne şekilde finanse edeceği, fonların nereden ve ne şekilde alınacağı kararları önemlidir. İşletmeler fon ihtiyacını öz kaynaklardan veya borçlanarak finanse edeceklerdir. Borçlanmalardaki risk, faiz ödemesidir.  Faizin oranı, borçlanma tutarının ödeme süresi ve bütün bunların işletme maliyetlerine etkisi iyi analiz edilmelidir. Yatırımlarını öz kaynaklardan finanse eden işletmeler, risk ve maliyet açısından daha rahat olmaktadırlar. Finans yöneticisi, işletme faaliyetinin her aşamasında dinamik ve doğru kararlar verme çalışması içerisinde olmak zorundadır. Faaliyetin devamı esnasında yapılacak çalışmalarla, maliyetlerin doğru hesaplanması, müşteri bazında tahsilat risklerinin takip edilmesi ve tahsilatdaki gecikmelerin işletmede üzerindeki parasal yük tutarı, işletmenin para fazlasının veya eksiğinin olup olmadığı ve kredi kullanılmasının gerekip gerekmediği konularında analiz yapılması ve karar verilmesi gerekmektedir.

Sonuç   : İşletmenin tüm birimleri ne kadar sağlıklı ve verimli işlerse işlesin; finans yönetiminin olmadığı veya etkisiz olduğu işletmelerin başarılı olmaları mümkün değildir.  Bunun neticesinde ise, ekonomi dengelerinde kırılgan olan ülkemizin acımasız iş dünyasında, ani yok olmalar kaçınılmazdır.  

Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK' in tesbiti ile; insanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan korkulur. Bol huzurlu günler dileğiyle,           

Kayseri, 30.06.2015